default-logo-hv2xx.png

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art.1: Inschrijving Healthcenter Vennewater.

 1. Personen met een minimum leeftijd van 13 jaar kunnen een Healthcenter Vennewater lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen in de club (door de ouders voor min 18 jarigen).

 

Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat er hiermee akkoord is gegaan. Het lidmaatschap start op de datum aangegeven door het lid. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als startdatum.

Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.c van de algemene voorwaarden, verschuldigd.

 

 1. Tijdens zijn eerste bezoek aan Healthcenter Vennewater ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn toegangspas. Enkel op vertoon van een geldige toegangspas krijgt een lid toegang tot de club. Bij verlies of defect van de toegangspas moet er een vervangende toegangskaart worden aangekocht in de club, waarvoor een kostprijs van €10 aangerekend zal worden door Healthcenter Vennewater. Bij verlies of diefstal of misbruik van de toegangspas, blijven alle betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.
 1. De toegangspas is en blijft eigendom van Healthcenter Vennewater. Deze kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De lidkaarthouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor het gebruik en / of misbruik van de toegangspas.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.

 1. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd of, als flexibele variant, voor 3 maanden vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Daarnaast kun je bij iedere vorm met een duur van 1 jaar kiezen of je de lidgelden in één keer vooruit betaalt of per maand (automatische incasso).
  Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.b. van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd per maand, mits een volledige 4 weekse opzegperiode te respecteren. Het abonnement stopt op de laatste dag van de vier weekse periode volgend op de dag van stopzetting.
 2. Voor de types lidmaatschappen, zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, verschuldigd: een éénmalige inschrijvingsbijdrage die de administratiekosten dekt. Wanneer het abonnement wordt stopgezet en het lid biedt zich daarna opnieuw aan, wordt opnieuw een inschrijvingsbijdrage betaald. De éénmalige inschrijvingsbijdrage en de eerste maand bijdrage en de opzegmaand dient betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het lidmaatschap. De betaling van de maandelijkse bijdrage dient te geschieden via automatische incassering of overschrijving.

  Als u zich inschrijf dient u de laatste maand vooraf aan de balie per pin te voldoen. Bij eventuele uitschrijving wordt de laatste maand verder niet in rekening gebracht.
 1. Healthcenter Vennewater biedt 2 lidmaatschappen aan: FITNESSFIT en FITNESSFLEX
 1. In geval van betaling via automatische incasso geeft het lid toestemming voor een SEPA automatische incasso met start van het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst.
  Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan:

– Healthcenter Vennewater om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening van het lid te debiteren;

– zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van Healthcenter Vennewater.

Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende vier weekse periode te vereffenen. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, worden administratiekosten en incassokosten in rekening gebracht.Deze kosten zijn voor de klant.

 1. De Healthcenter Vennewater toegangspas wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, kan het lid de toegang tot de club worden geweigerd. Healthcenter Vennewater is gerechtigd om bij betalingsachterstand van drie bijdragen de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Rekening houdende met artikel 2.d. zijn de nog openstaande, vervallen bijdragen die betrekking hebbende op de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in dit geval zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.
 1. Healthcenter Vennewater behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien. Tenminste 1 maand voor de herziening worden de leden hiervan in kennis gesteld per mail en door affichage in de club.
 1. Elk geldig lid kan maximaal 1 keer per jaar gedurende de ononderbroken periode van maximaal 1 kalendermaand zijn lidmaatschap opschorten. Het abonnement wordt dan met 1 maand verlengd. Gedurende die periode is geen bijdrage verschuldigd.
 1. Tijdens deze schorsingsperiode heeft het lid geen toegang tot de club. Het lid dat van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet dit voorafgaand meedelen in de club.
 1. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van de bijdrage plaats.

Art.3: Openingstijden.

a. Healthcenter Vennewater behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. De openingstijden worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door Healthcenter Vennewater te leveren dienst.

 

Art.5: Beëindigen.

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen per aangetekend schrijven of per e-mail, gericht aan Healthcenter Vennewater, Het Zevenhuizen 48c, 1852JC Heiloo, per e-mail aan info@hcvennewater.nl
 2. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier, kan het lid zijn lidmaatschap per maand beëindigen, mits het respecteren van de opzeggingstermijn. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de maandelijkse periode volgend op de datum van stopzetting.
 1. Een abonnement kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet mits voorleggen van een medisch attest, uitgeschreven door een specialist.
 1. De toegangspas dient uiterlijk op de laatste dag van het lidmaatschap te worden teruggebracht.
 1. Healthcenter Vennewater behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een vestigingsmedewerker een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. Healthcenter Vennewater zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de periode vermeld in het inschrijvingsformulier, zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

Art.6: Risico en aansprakelijkheid.

 1. Noch Healthcenter Vennewater, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van Healthcenter Vennewater, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door Healthcenter Vennewater ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
 1. Noch Healthcenter Vennewater, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van Healthcenter Vennewater, haar medewerkers of haar aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kluisjes.
 1. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Healthcenter Vennewater of van haar aangestelde.

Art.7: Huisregels.

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Healthcenter Vennewater en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de sportruimtes, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.
 1. De algemene voorwaarden en de huisregels van Healthcenter Vennewater :
  – Wanneer u bij ons komt sporten, gaat u automatisch akkoord met onze huisregels
  – Voor uw eigen veiligheid : luister goed naar de aanwijzingen van onze medewerkers
  – Gebruik tijdens het sporten een handdoek, wel zo hygiënisch
  – Bij ons draagt iedereen sportkleding en binnenschoenen
  – Heeft u een apparaat gebruikt? Dan maakt u het uiteraard zelf even schoon
  – Graag een apparaat niet onnodig bezet houden
  – U komt bij ons om te sporten, verkoop en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan
  – Bellen tijdens het sporten is niet toegestaan
  – Jassen en tassen blijven in de kleedkamers
  – Laat na het sporten geen eigendommen achter in de lockers, deze worden verwijderd
  – Vanzelfsprekend accepteren wij geen verbaal of lichamelijk geweld
  – Wij hanteren aangepaste openingstijden tijdens de zomervakantie

Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht

 1. Healthcenter Vennewater is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit die uitgebaat wordt te, Het zevenhuizen 48c, 1852JC in Heiloio. Telkens wanneer in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar Healthcenter Vennewater, is deze bepaling eveneens van toepassing.
 2. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en Healthcenter Vennewater aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Healthcenter Vennewater, zullen worden berecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het Nederlandse staat.
 1. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Healthcenter Vennewater te kennen en te aanvaarden.
 1. Healthcenter Vennewater is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.2 b. van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.


Art. 9: Medische toestand.

 1. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan betrekken aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
 2. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

Art.10: Verwerking van persoonsgegevens.

 1. Healthcenter Vennewater gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke gegevens ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens AVG.
 2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Healthcenter Vennewater
 3. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overdraagt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt:

Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,

Voor het uitvoeren van marktstudies,

Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten,

Voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van direct marketing.

SEPA INCASSO

 1. Ik verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Healthcenter Vennewater om vanaf ingangsdatum het maandelijks overeenkomstige bedrag van doorgegeven rekening af te schrijven.
 2. Ik verklaar eigenaar of gemachtigde te zijn van doorgegeven rekening